Privacy verklaring

Online privacyverklaring gemeente ‘s-Hertogenbosch

Deze verklaring is van kracht met ingang van januari 2018. De vorige versie van deze verklaring is hier (pdf) beschikbaar.Uw privacy is belangrijk voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit varieert van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies worden gebruikt.Deze verklaring geldt voor websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch, die links naar deze verklaring bevatten. De verklaring geldt niet voor die websites van de gemeente ‘s-Hertogenbosch die een eigen privacyverklaring hebben.Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie vanwege een bepaald contact dat we met burgers hebben. Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als gemeente ’s-Hertogenbosch met uw gegevens omgaan:

Bereik

De Online Privacyverklaring van de gemeente ’s-Hertogenbosch geldt voor de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waar bij het gebruik van deze websites persoonsgegevens verzameld worden.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een direct of indirect identificeerbaar natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon achterhaald kan worden. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u via post, e-mail of sociale media. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens die u door het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch ingediend wordt.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze gegevens gebruikt worden. Als er geen wettelijke verplichting is, dat wij uw gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
Zie voor meer informatie over het privacybeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch de website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier de gemeente ‘s-Hertogenbosch uw persoonsgegevens kan gebruiken.Uw persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet gebruikt worden om u ook andere informatie te sturen. Behalve als dat aangegeven is en u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het betekent ook dat uw gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zal u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.Gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing, als via de website strafbare feiten gepleegd worden of strafbare uitlatingen gedaan worden. Of in het geval er sprake is van de verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch treft naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten te verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u per post contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het adres kunt u vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als gemeente ’s-Hertogenbosch en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt ingediend [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u [zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak of wettelijke bewaartermijn]
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief [zolang u de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet heeft ingetrokken] 
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch [zie cookiebeleid].

Cookies

Zoals boven vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze websites vast. Dit om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Een uitgebreide uitleg over cookies vindt u op deze pagina.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. U contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming voor onder meer de volgende gevallen. Als u inzage wilt in de persoonsgegevens die u aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft gegeven. Of als persoonsgegevens niet juist zijn en waarvan u wilt dat wij deze corrigeren. Voor meer informatie over uw privacy rechten of als u een verzoek tot inzage of correctie wilt indienen, kijk hier voor meer informatie.Voordat de gemeente ‘s-Hertogenbosch gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit. Ook is het mogelijk dat wij andere gegevens vragen om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op.Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de gemeente 's-Hertogenbosch, kunt u een verzoek sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek sturen naar:Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345 5200
GZ ’s-Hertogenbosch
Doe mee!
Push the button is voor iedereen in Den Bosch en de andere kernen van de gemeente. Want iedereen wil dat de stad en dorpen groen, mooi en gezond zijn. Doe mee. Druk op de knop en deel je idee.
Idee insturen